A táborokban és programokban érvényes házirend leírása

Házirend

Érvényes visszavonásig az ÁSZF-el és az abban felsorolt szabályokkal együtt az

  • Óbudai Sportegyesület
  • az indian-vizitura.hu
  • a működtető (Horváth Péter EV.) által szervezett programokon, túrákon.

A házirend betartása a résztvevők és a programszervezők közös érdeke, hogy mindannyiunk számára kellemesen és biztonságosan teljen el a program.

 

1. A résztvevők számára tilos:

– a program területére, illetve a területén kívüli foglalkozásokra vagy rendezvényekre behozni minden olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és a testi épségre, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket.

– cigarettát, alkoholt, vagy más tiltott eszközt a programra hozni. A tilalmazott tárgyat vagy anyagot annak fellelése esetén a résztvevőtől elvesszük és – ha ezt a jogszabály engedi – a törvényes képviselőinek kérésre visszaszolgáltatjuk a program befejeztével.

– a program területét a programvezető/edző/elnök jóváhagyása nélkül elhagyni. Ebbe bele tartozik a Dunában való engedély nélküli fürdőzés, evezős útvonalról való letérés, és a program vízitelepi elektronikus kijelentkezés nélküli elhagyása is.

– a hajó kikötésének, elindulásának, egyensúlyának önkényes megzavarása.

– engedély nélküli kisállat elhozatal “állatsimogatás”, a természetben lévő élőlények zavarása.

– csövekre, műtárgyakra, kötelekre, fákra való felmászás, csúszós felületekre lépés.

– kiskorú részéről történő harmadik félnek/médiának engedély nélkül adott interjú a program idején, vagy területén.

– a foglalkozás/oktatás/edzés közben a szervezők engedélye nélkül elhagyni az adott foglalkozást.

– a programvezető vagy bármelyik kormányos, önkéntes, kísérő utasítását szándékosan megszegni.

– az általunk adott azonosító karszalagot a program egész hete alatt levenni, olvashatóságát rontani, adatait megváltoztatni.

– más résztvevőket, vagy a kormányos, önkéntes, kísérő testi épségét veszélyeztetni. A verekedés, a másik ember emberi méltóságának, testi épségének megsértése súlyos vétségnek nyilvánul, és minden körülmények között felelősségre vonást eredményez.

– más résztvevőket a program kellemes eltöltésében vagy a tanulásban/játékban/pihenésben szándékosan akadályozni.

– más résztvevőkkel/programszervezőkkel magát meghívatni bármire (étel, ital, adatmennyiség stb.) aznapi érték azonos visszahívás „érték kiegyenlítés”nélkül.

– az ékszerviselés a sportfoglalkozásokon biztonsági okokból tilos.

– a táborban megismert személyek táboron kívüli zaklatása, résztvevők személyes adatainak jogosulatlan elkérése, engedély nélküli felhasználása (lakcím, elérhetőségek, social média kapcsolat kialakítása, fenntartása stb)

 

2. A résztvevő köteles:

– idejében és az előírt módon megjelenni az egyes programelemek kezdetekor, elfogadni az esetleges előre, mellé vagy hátrasorolását, illetve felszólításra abbahagyni a program szakszerű megvalósítását hátráltató viselkedést (például túlzott hangoskodása miatt nem hallják a többiek a programvezetési vezényszavakat)

– leadni számunkra a program indulása előtt a szülő által aláírt, 4 napnál nem régebbi résztvevői nyilatkozatunkat arról, hogy egészséges és részt vehet a programokban.

– gondoskodnia a saját közlekedésről és annak költségeiről, kivéve amikor a programleírásban kifejezetten szerepel az, hogy azt a részvételi díj már tartalmazza.

– a jelentkezési lapon nyilatkozni bármilyen tartós vagy kezelés alatt álló betegségéről, étel- vagy gyógyszer érzékenységéről, allergiájáról. Köteles gondoskodnia arról a tőle elvárható mértékben, hogy ne fogyasszon allergéneket, és az étkezésnél ezt az igényét külön köteles jelezni számunkra.

– az előírt saját felszereléseket elhozni naptej, sapka, ivóvíz, vízálló szandál stb.

– a veszélyeztetett állapotot, balesetet, tűzesetet haladéktalanul jelezni a legközelebbi programszervezőnek, illetve felnőttnek.

– betartani a szervezők utasításait, a vízen a hajó vezetőjének az utasításait, a szárazföldön az egyértelműen bemutatott és programban részt vevő önkéntesek, segítők kéréseit.

– a felmerülő panaszait, észrevételeit, kérdéseit haladéktalanul feltenni, és minden esetben a szervezőknél, az aktuális program/vízitúra vezetőnél, illetve a hajó kormányosánál is jelezni ha gondja támadt valamivel.

Amennyiben a megszólított személy nem reagál érdemben, résztvevő haladéktalanul köteles a programvezetőnél külön jelezni gondját-baját, természetes igényeit, mint például: éhség, szomjúság, elfáradás, rosszullét, testi-lelki fájdalmát stb.

– a meghirdetett időpontokban megjelenni, bejelentkezni és részt venni a oktatáson/edzésen stb. illetve a fegyelmezett magatartással elősegíteni ezek sikerét.

– jó állapotban megőrizni, és az előírásoknak illetve a rendeltetési célnak megfelelően használni a szervezők létesítményeit, felszereléseit, valamint az oktatás során felhasznált eszközöket, és a saját értékeit.

– ügyelni a program egész területének (helyiségek, park, Duna és a part, külső helyszínek) tisztaságára, a tőle elvárható módon részt vállalni a saját maga által okozott szennyeződés eltávolításában.

– a külsős program helyszínek üzemeletetőinek „Házirend”-jében található előírások betartására. Erről bővebb információ a programhelyszínek honlapján található, ill. a vízitelepen kifüggesztésre került ezek leírása.

– a 18 év alatt vagy az úszás tudás hiánya esetén csak szabályosan viselt és megfelelően becsatolt mentőmellényben beszállni a kenukba, 2 méternél közelebb menni a vízhez.

– az egymástól kölcsönkért értékeket (pénzt, játékot stb) aznap hiánytalanul, az átvételi állapotnak megfelelően visszaadni jogos tulajdonosának.

– teljes nevét, azonosító számát, esetleges gyógyszer vagy ételallergiáját  kérdés esetén azonnal közölni a szervezőkkel.

– résztvevők kötelesek mindenkivel sportszerűen viselkedni a „Fair play” és az alapszabály betartásával.

 

3. Értékek felügyelete:

– A programra nagyobb értékű tárgyak, felszerelések (pl. óra, ékszer, telefon, technikai eszközök) vagy 2-3.000 Ft-nál több készpénz hozatala nem ajánlott, de megengedett.

A programszervezők és a lebonyolítók nem vállalják a felelősséget a résztvevők tulajdonában álló eszközökért, saját felszerelésekért, őrzésükről nem gondoskodnak.

 

4. Élelmiszer:

– A napközis programok alapvetően önellátásosak, de külön díj fizetése ellenében ebéd menü igényelhető a leírásoknak megfelelően, a leírt  étkezési szabályok betartásával. A vízitúrákon és a programokon a résztvevők étkezési helyet és ivóvizet igénybe tudnak venni mosdózási és kézmosási lehetőségekkel együtt.

 

5. A program részvételének nyelvi feltételei:

Programunk hivatalos nyelve a magyar, így legalább az alapfokú (A2) ismerete elengedhetetlenül szükséges a programban való részvételhez. Mindez azért fontos, hogy a résztvevő a szervezőinkkel és a program vezetőjével kommunikálni tudjon.

 

6. A Házirend megsértése:

A szabályzatok (ÁSZF, HSZ, házirend, KF, alapszabály) egy programon belül négyszer történő kismértékű, vagy egyszeri súlyos megsértése (résztvevők számára tilos dolgok művelése, házirend súlyos sértés kategóriájába eső viselkedés, vagy) esetén a résztvevőt a programból kizárjuk a gondviselő értesítése mellett 1 napra, vagy a teljes hétre.

Az egy héten belüli kismértékű szabálysértéseket ideiglenesen számon tartjuk, és összeadjuk. A harmadik szabálysértés megtörténtekor a szülőt értesítjük a dolgok állásáról. Amennyiben a kismértékű szabálysértések száma eléri összesítve a négyet, a gondviselőt értesítjük a történtekről a résztvevőt pedig kizárjuk a táborból.

A négy darab enyhe házirendsértés esetén sorba véve 1-4-ig haladva kisebb szankciókat alkalmazunk:

  • az elsőnél szóban figyelmeztetünk
  • a másodiknál szóban figyelmeztetünk, és elmagyarázzuk példával illusztrálva, hogy miért nem szabad azt csinálni ami miatt szóltunk
  • a harmadiknál értesítjük a gondviselőt, a résztvevőt pedig leültetjük a program szervezője/vezetője mellé 20 percre, hogy átbeszéljék a házirendet
  • a negyediknél 1 órára kizárjuk minden foglalkozásból, és felküldjük a vízitelepre felnőtt felügyelet mellett
  • A negyedik fokozat elérésekor a szülővel való konzultáció után eldöntjük, hogy 1 napos vagy a teljes heti programról történő kizárás mellett döntünk. 
  • amennyiben hatástalannak bizonyulnak a módszereink és várható a házirend újbóli megsértése, fenntartjuk a jogot a résztvevő végleges kizárására és újbóli jelentkezésének az elutasítására. 

A Házirend megsértése miatt való kizárás esetén a turnus díja részlegesen sem kerül visszatérítésre. A Házirend egyszeri súlyos, vagy négyszeri kismértékű megsértése miatti táborból történő kizárás esetén a résztvevő vagy gondviselője részéről fellebbezésnek helye nincs.

 

A házirend súlyos megsértésének esetei:

– a résztvevő súlyos mulasztást vét a kötelességei tekintetében (például eldobálja a szemetet, amelyet felszólítás esetén sem hajlandó a kijelölt hulladék gyűjtőbe tenni)

– közegészségügyet vagy hajózási képességeket befolyásoló betegség, fogyatékosság, állapot eltitkolása.

– ön és / vagy közveszélyes viselkedés.

– tűz okozása, dohányzás a programon, egyéb tiltott bódító vagy teljesítményfokozó szerek fogyasztása

– fára, műtárgyra mászás, stégről/partról való beugrálás a Dunába, a fürdési tilalom megszegése

– mások bíztatása tiltott, vagy törvénybe ütköző tevékenységek végzésére.

– Büntető Törvénykönyv jogszabályaiba ütköző, vagy kiskorúakat veszélyeztető tevékenység végzése.

– a Hajózási Szabályzat szándékos megsértése, amely balesetveszélyes helyzetet teremt

– a tábor területének engedély nélküli önkényes elhagyása, szülő által adott önálló közlekedés engedélyének megsértése, programszervezők megtévesztése.

– lányok-fiúk testi-lelki közeledésének bármilyen olyan módja, amely a résztvevőkben vagy a gondviselőben megbotránkozást kelt, vagy törvénybe, jó erkölcsbe ütközik.

– balesetveszélyes helyzet teremtése, állapot fenntartása, veszélyhelyzet eltitkolása, kényszerrel vagy testi/lelki sérüléssel járó “beavatási” szertartások végzése.

– mások méltóságának megsértése, kiközösítés, durva csúfolkodás, közízlést sértő szavak használata „káromkodás”, sértő jelek mutogatása, félelmet keltő ruházat/jelek viselése, megjelenítése, önkényuralmi jelképek használata.

– a táborban megismert személyek táboron kívüli zaklatása, résztvevők személyes adataival való visszaélés, azok engedély nélküli felhasználása (lakcím, elérhetőségek, social média kapcsolatok stb).

– közrend megzavarása, garázdálkodás, balesetveszélyes eszközök elhozatala, birtoklása, használata / használat kísérlete.

– talált tárgy önkényes megtartása, eltulajdonítása.

– bármilyen egyesületi eszköz vagy tárgy eredeti átadáskori állapottól eltérő, vagy sérülten történő visszaszolgáltatása a megváltozott állapot eltitkolásával /például tönkremegy a mentőmellény, de nem szól róla résztvevő és így kerül vissza hozzánk/.

– a keletkezett károk megtérítésnek elmulasztása.

– a házirendünk szerinti tilos dolgok művelése

 

A házirend enyhe megsértésének esetei:

Minden olyan eset, amely nem ütközik a házirend tilos, vagy súlyos eset kategóriájába. Az ügy elbírálásánál figyelembe vesszük a résztvevő helyzet felismerő és felfogó képességét, illetve a szabálysértés következményeinek előre láthatóságának – esetleges szándékosságának ténybeliségét. 

A gyermektáborokban való részvétellel járó természetes viselkedési folyamatokat képező jelenségeket addig fogadjuk el beavatkozás nélkül, ameddig úgy ítéljük meg, hogy az alapvetően még lelki-testi-anyagi kárt nem okoz, és nem veszélyes a táborozók vagy harmadik személy nyugalmának, illetőleg a programszervezés menetének a megzavarására.

Lehetőség szerint tartózkodunk a direkt fegyelmezéstől, mivel azt alapvetően a gondviselői feladatkörnek soroljuk be. Mi a fokozatosság és átláthatóság elvét követjük, tehát előre közöljük az egyes szabályokat és a megsértésükkel járó következményeket is.

A házirend enyhe megsértésének tekintjük például:

– a résztvevő enyhe mulasztást vét a kötelességei tekintetében (például eldobálja a szemetét, amelyet önkéntesen vagy felszólítás esetén hajlandó a kijelölt hulladék gyűjtőbe tenni)

– 1000 Ft alatti kárt okoz, ha az nem szándékos, illetve nem rendszerszeresen történik, azaz enyhén megkopik a lapát a kezdő kezében amíg megtanul vele rendesen evezni. Ugyanez azonban 4 napi oktatás után már nem elfogadható – tehát az evezni megtanult gyermek már köteles vigyázni a lapátra.

– nem erőszakos tolakodás, halk morgolódás, másokat nem sértő és nem személynek intézett szavakkal történő indulatlevezetés, azaz elejti a fagyiját valaki és emiatt felkiált.

– kárt vagy sérülést nem okozó kavicsdobálás, hajóban való fészkelődés, evezés kihagyása rövidebb távon stb.

 

7. A Szülőknek lehetőségük van:

– a programban a résztvevőt előre egyeztetett időpontban látogatni, programszervezők által kijelölt területen tartózkodni / várakozni/résztvevőt figyelemmel kísérni, illetve a szervezők előzetes értesítése mellett a táborból kivenni a lemondási feltételek figyelembevételével.

– a résztvevő által okozott aznapi szabálysértési ügyének a felülvizsgálatát kérni, kivéve ha az olyan súlyos mértékű volt, hogy amiatt már a táborból kizárásra került.

– kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal a programvezetőhöz fordulni.

 

8. A résztvevőknek lehetősége van:

– a programon, a csapatmunkában, önszervezésű játékokban való részvételre.

– pihenni, hajót / kormányost váltani a programvezetők engedélyével.

– a  szervezők által engedélyezett és felügyelt játékban való részvételre.

– sportoktatásnál, gyakorlásnál történő hibázás esetén a javítás, helyes mozdulat újbóli bemutatásának és segítségnek a kérésére, akár minden körben legalább egyszer + a másnapi ismétlés vagy a “mutasd meg úgy, hogy én is értsem” kérése.

– elfáradás, unatkozás, éhség, mosdózási, stb. igény jelzése és a megoldásának/tanácsnak a kérése.

– baleset, rendbontás jelzése a pontos hely, idő és az észlelt események leírása mellett.

– viselkedési problémák megjelenése, házirend szabályainak áthágása esetén a saját verzió elmondásának lehetősége.

– házirendet sértő viselkedésre vonatkozó hátrányos döntés esetén résztvevőnek joga van a gondviselő jelenlétében az aznapi program vége előtt felülvizsgálatot kérni ügyében, kivéve ha az olyan súlyos mértékű volt, hogy amiatt a táborból már kizárásra került.

– szülő értesítésének, és a hazaengedés kérésének továbbítása gondviselő részére a programszervezők által, ha résztvevő önállóan nem képes erre.

 

9. Egyéb rendelkezések:

– minden, a Házirendben nem szabályozott kérdésben a jelen honlapon található többi szabályzat és feltétel az irányadóak az ÁSZF-el együtt.

– a jelentkezéskor megadott személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával a programszervezők bizalmasan kezelik az aktuális, érvényes adatkezelési tájékoztató szerint, és harmadik félnek illetéktelenül nem adják ki.

– a Házirend a jelentkezési lap részét képezi. A résztvevők és szüleik a jelentkezéssel elismerik, hogy elolvasták, megértették és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik a házirendet, rendelkezéseit betartják.

– a programszervezőt és megbízottaikat csak a vállalt kötelezettségek és a tábor helyszínén, illetve a program időtartama alatt történtek tekintetében terheli felelősség, minden más esetben az a résztvevőt/szülőt/gondviselőt terheli.

–  a délutáni és esti programok egy része fedett részen is megtartható, egy részük azonban nem. Több napi rossz idő esetén a kinti programokat más – hasonlóan szórakoztató, de fedett térben is megtartható – programokra cseréljük, illetve a lehetőségeknek megfelelően mindent megteszünk, hogy az adott hét legfontosabb programjai (ilyen pl. a strand) ne maradjanak el.

– ennek érdekében – amennyiben szükséges – változtatunk az adott turnus előre meghirdetett napirendjén is. A legtöbb foglalkozásunk – rossz időben is megtartható esőkabát és megfelelő ruházat viselése mellett.

– a rossz időjárás, a kedvezőtlen hangulat minden résztvevőt és programszervezőt közösen akadályozhat eredeti terveinek megvalósításában. Nem vállalhatunk garanciát a napsütéses időjárásra és minden gyermek jókedvére, így a program díjának visszatérítésére az időjárás, a hangulat változása miatt nincs mód.

– a sportoktatásokat lehetőleg megpróbáljuk részben vagy egészében bepótolni, illetve ideiglenesen más sportfoglalkozásra cserélni, ha rossz az idő aznap.

A változtatás jogát fenntartjuk. Általános leírásaink nem minősülnek ajánlatnak, a képek illusztrációk!

We can speak/write english language (basic level) but our documents, offers, terms and conditions are writed in Hungarian language. We are not full responsible for communications other than Hungarian.

Óbudai Sportegyesület does not take any responsibility for damages resulting from misunderstandings in the translation of the programs, services and descriptions on the site in any other language.

Thank you for understandig!

from to
Nyári tábor Programok
Óbudai SE vízitelep, 28, Rozgonyi Piroska utca, Római Terrasse lakópark, Rómaifürdő, III. kerület, Budapest, Közép-Magyarország, 1031, Magyarország Map